Óvodai beíratás

2022. április 05., 09:08
Répcelak

KÖZLEMÉNY a 2022/2023. nevelési év óvodai felvételi rendjéről

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi közleményt teszi közzé:

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 19/2021.(III.10.) számú határozatában a járványügyi szempontokra való tekintettel a beiratkozásnak két módját engedélyezi.

 

  1. Elektronikus úton való kérelem benyújtása, módja:

A gyermek felvételét a szülő az „Óvodai jelentkezési lap” benyújtásával kérheti. A jelentkezési lap, valamint a gyermek felügyeletéről szóló szülői nyilatkozat letölthető Répcelak Város honlapjáról, nyomtatott formában megtalálható a bölcsődében és az óvodában. Kérésre az óvoda elektronikusan átküldi a megadott email címre.

A kitöltött „Óvodai jelentkezési lap” -ot, valamint a beiratkozáshoz szükséges iratok másolatát elektronikus úton a szovititkar@gmail.com címre kell elküldeni 2022. május 12-ig az óvoda részére.

 

  1. Személyes megjelenéssel történő kérelem benyújtása, módja:

Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXC. Törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai felvételi kérelmek benyújtásának időpontját 2022. május 11-12. szerdai és csütörtöki napokra tűzi ki.

Ezeken a napokon kell felvételét kérni azoknak a gyermekeknek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A gyermekek felvételi kérelmét a Répcelaki Százszorszép Óvoda székhelyén, a Répcelak, József Attila utca 20. szám alatt 08.00 és 15.00 óra között lehet lebonyolítani.

A felvételi kérelmek személyes benyújtása előzetes időpontegyeztetés után lehetséges. Az időpont egyeztetés a 95/370-144 vagy a 30/3993535 telefonszámokon történhet.

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

Az óvodai felvételnél a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szempontokat kell  érvényesíteni:

1.) Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

2.) Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.[A1] 

3.) Az Nkt. 49.§-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.  A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

4.) A Répcelaki Százszorszép Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint az intézmény illetékessége, működési területe: Répcelak város, Csánig, Nemesládony, Nick és Vasegerszeg községek.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • A szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 

Be kell mutatni továbbá:

  • Szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermeknél minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos, amennyiben a gyermek rendelkezik vele),
  • Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat,
  • TAJ kártyát.

 

Az óvoda vezetője

  1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai felvételi kérelem napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított 15 napon belül indíthat eljárást. Az eljárásban a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Kérjük a Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek felvételi kérelmének benyújtásáról.

 

Tekintettel a jelenleg is fennálló veszélyhelyzetre kérjük a kedves Szülőket, hogy az óvodai felvételi kérelmek benyújtásának módja tekintetében az elektronikus ügyintézést helyezzék előtérbe.

 

Répcelak, 2022. február 24.

 

 

                                                           Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás

 


 [A1]« Vissza az előző oldalra!


Vasegerszeg Községi Önkormányzat - Magyar